Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIEDankbaar voor de kerk


Door ds. Franc de Ronde

 
lees meer »
 
Collectes Collectes

De beperkingen wegens Corona aan het bijwonen van de kerkdiensten zijn zo goed als voorbij. Toch zullen er om diverse redenen leden zijn die kiezen voor het volgen van de digitale diensten. Daarom bij deze nog een keer de alternatieven voor de kerkcollectes.

De digitale collectezak:
Ziet u hiernaast en u kunt uw gift doen via een muisklik op de collectezak. U wordt doorgeleid naar een betaalpagina en u kunt uw gift via Ideal doen. Daarnaast vind u de digitale collectezak via de Youtube-pagina van de dienst die u digitaal volgt. Bij betalingen via de digitale collectezak kunt u zelf aangeven welk bedrag u aan elk van de drie collectedoelen wilt geven.

Betaling per bank:
Overschrijven naar NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht (vermelding: collectes). U kunt ook hier als u dat wilt de doelen aangeven.

Collectebonnen:
Een prima middel om bij te dragen aan de collectes met als bijkomend voordeel ook de mogelijkheid of gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden van de aftrek van giften.
De bonnen kunnen ook afgegeven worden of in de brievenbus worden gedaan bij:
Hans Koren, Leerlooierij 11 2993 CE Barendrecht, Hans Hertog, Strausslaan 70, 2992 PD Barendrecht en Klaas Groenendijk, Molenleede 6, 2991 WB Barendrecht.
Vragen of opmerkingen altijd welkom:
Klaas Groenendijk, 0653 244696 of mail: penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl
 
 
Vacature Vacature

Vacature 1e Scriba Algemene Kerkenraad PGB
De taakomschrijving is: samen met de 2e scriba de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en het moderamen  voorbereiden. Dat zijn ongeveer 18 vergaderingen per jaar.
Verslaglegging wordt door de 2
e scriba uitgewerkt. Verder betreft het o.a. contacten en correspondentie onderhouden met kerkelijke instanties.
Bent u betrokken met - en geïnteresseerd in de Protestantse Gemeente Barendrecht, dan kom ik graag met u in contact.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot: Louw Stroo, tel: 06 – 40184476
Cees van den Berg,
2
e scriba AK
 
Bericht van de Algemene Kerkenraad Bericht van de Algemene Kerkenraad

Avond over jeugd- en jongerenwerk

De Algemene Kerkenraad organiseert 14 februari a.s. een bijeenkomst, die bedoeld is ter inspiratie van het jeugd- en jongerenwerk in de Protestantse Gemeente Barendrecht.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Ontmoeting aanvang 20.00 uur. Mevrouw Nelleke Plomp zal medewerking verlenen aan deze avond. Mevrouw Plomp is werkzaam bij de landelijke kerk als specialist vieren met kinderen en jongeren bij de Protestantse Kerk in Nederland. Zoals u uit bovenstaand kunt opmaken is deze avond met name  bedoeld voor alle gemeenteleden die binnen de kerk activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Uiteraard  zijn wijkkerkenraden en gemeenteleden eveneens van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Wij nodigen u hierbij van harte uit voor deze bijeenkomst
.
 
 
Actie kerkbalans Actie kerkbalans

In januari is de actie Kerkbalans gestart. Met deze jaarlijkse financiële actie wordt iedereen om een persoonlijke vrijwillige bijdrage gevraagd. Op die wijze brengen we voldoende geldmiddelen bijeen om alle voor 2023 geplande activiteiten van onze kerkelijke gemeente uit te voeren. De actie kerkbalans is bijna de enige en zeker de allerbelangrijkste bron van financiering.
Het grootste deel van onze kosten die wij maken binnen onze kerk, zijn die voor pastorale zorg. Onze predikanten en pastorale medewerkers zijn er voor op de mooie levensmomenten, zoals bij geboortes en huwelijken, en op die momenten waarop er zorg of verdriet is. Juist dan is het belangrijk dat de kerk zich laat zien. En natuurlijk de belangrijke rol van onze predikanten ook als voorgangers tijdens de kerkdiensten, die nog steeds door een flink aantal leden digitaal (thuis of elders) worden bijgewoond.
Naast de personele kosten zijn er uiteraard ook de onderhouds- en de verzekeringskosten van de gebouwen. En de kosten van energie spelen zeker nu ook een belangrijke rol.
Waarbij we uiteraard allerlei maatregelen nemen om ons energiegebruik binnen de perken te houden.
Meer informatie kunt u vinden op 
www.kerkbalansbarendrecht.nl.

Wij realiseren ons dat de kostenstijgingen waar de kerk mee te maken heeft ook onze leden treffen. We doen een beroep op u om uw bijdrage te leveren, en daar waar het mogelijk is ook iets te verhogen. En als uw eigen financiële zorgen dit niet mogelijk maken, dan is daar uiteraard alle begrip voor.
We willen van waarde blijven voor onze kerkleden, met de kerkdiensten, en ook voor degenen die op een andere manier meeleven of betrokken zijn bij onze kerk. Met uw steun kunnen we die rol blijven vervullen en ook een belangrijke rol blijven spelen in onze lokale gemeenschap. En wij zijn blij met elke bijdrage, ongeacht de hoogte daarvan. De kerk vraagt geen vaste contributie, het is een vrijwillige bijdrage. We mogen elkaar echter wel aanspreken op ieders verantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen. Hoeveel dat is, daar gaat een ieder zelf over. Gelukkig zien we elk jaar dat velen met het bepalen van de eigen bijdrage in hoge mate rekening houden met de zorgelijke financiële situatie bij veel anderen. Juist op deze manier zijn we kerk met elkaar en dragen we elkanders lasten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om even contact op te nemen met de heer Aad Boers via 
kerkbalans@pknbarendrecht.nl of tel. 010-5913849
 
Klaas Groenendijk, namens het College van kerkrentmeesters
 
 
Toekomstperspectief PGB Toekomstperspectief PGB

Gemeentebijeenkomsten oktober
In de afgelopen periode organiseerde de AK een drietal gemeentebijeenkomsten met betrekking tot de toekomst van de protestantse gemeente Barendrecht en als vervolg op de bijeenkomsten in mei.
De bijeenkomsten vonden plaats op maandagmiddag 10 oktober in de Dorpskerk en op 17 en 18 oktober ’s avonds in respectievelijk Carnisse Haven en de Bethelkerk. In totaal waren ruim 100 gemeenteleden aanwezig. De sfeer was zonder uitzondering positief en constructief. Er werd driemaal hetzelfde programma gepresenteerd, dat bestond uit een opening, korte inleiding en vervolgens een weergave van de uitkomsten van de mei-bijeenkomsten, toen er aan de hand van de nodige informatie op het vlak van financiën, ledenaantallen en gemiddeld aantal kerkgangers een beeld werd geschetst van mogelijke toekomstperspectieven.
Tijdens de oktobervergaderingen werden naar aanleiding van ontvangen evaluatieformulieren in mei enige conclusies voorgelegd en een overzicht gegeven van de gemaakte opmerkingen en kanttekeningen door gemeenteleden.
De opkomst in oktober was hoger dan in mei. Ook nu werden bezoekers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Het aantal ingeleverde schriftelijke reacties was 90 formulieren. Ruim 80% daarvan kon zich vinden in de duiding van de gegevens naar
aanleiding van de bijeenkomsten in mei. Van de bezoekers van de oktoberbijeenkomsten was 98% akkoord met het streven te komen tot een samenwerking tussen Dorpskerk en Bethelkerk. In eerste instantie onder de noemer van samenwerking, die vervolgens uitmondt in het samengaan tot één wijkgemeente Centrum.
Een belangrijke conclusie is dus, dat er een zeer groot draagvlak is om te komen tot een verdergaande samenwerking tussen beide genoemde wijkgemeenten in het Centrum.

 
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).

Kort verslag van de vergadering van 5 januari 2023

Bij de opening van de vergadering stond de voorzitter stil bij het overlijden van onze organist, de heer Johan Sonneveld.
Na de bijeenkomsten van vorig jaar over de toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht werden de voorzitters van de wijkkerkenraden van de Dorpskerk en de Bethelkerk gevraagd welke stappen men overweegt te gaan zetten.
lees meer »
 
Jaarboekje digitaal Jaarboekje digitaal

Het jaarboekje van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) is alleen nog digitaal beschikbaar.
De commissie voor het jaarboekje heeft aan de AK geadviseerd en dit advies is op 6 januari 2022 overgenomen en bevestigd door de AK, dat ook in de toekomst geen papieren uitgave van het PGB jaarboekje meer zal verschijnen. Vanaf 2021 gebeurde dit, door de Corona crisis, al niet meer.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er vrijwel geen belangstelling is voor een papieren versie. Door alleen een digitale versie (pdf) te maken, wordt veel geld en moeite (door vrijwilligers) bespaard.
Er zal dus wel een digitale versie worden gemaakt die alleen door de leden van de PGB kan worden gedownload. Het kunnen downloaden zal met in achtneming van de AVG regels gebeuren (controle of men lid is).
Elk jaar zal half maart het nieuwe PGB jaarboekje digitaal beschikbaar komen, met een update half september.

Indien u toch een gedeelte uit het jaarboekje op papier wilt hebben, dan kunt u met de wijk-scriba contact opnemen met de vraag hoe dit verwezenlijkt kan worden. De commissie heeft geen middelen om u daaraan te helpen.

Als u de laatste (volledige) versie van het digitale jaarboekje wenst te ontvangen, kunt u een verzoek per email richten aan webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Financiën van de PGB Financiën van de PGB

Jaarrekening
In Klankbord bent u namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) geinformeerd over de financiële gang van zaken.
Als u de stukken per mail of de volledige jaarrekening wilt ontvangen, dan mailen we deze met plezier naar u toe.
Wilt u de stukken hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de penningmeesters
Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl of 0653 244 696  of
Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl of 0650 485 247

Jaarrekening 2021

Begroting
De begroting is vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 3 november 2022. De bijgaande versie is de begroting op hoofdlijnen. De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven bij deze begroting.
Bezwaren tegen deze begroting kunt u kenbaar maken bij de secretaris van de Algemene Kerkenraad, uiterlijk 1 december 2023.
Op 22 november a.s. om 20.00 uur zal er in de Bethelkerk ook een nadere uitleg worden gegeven en dan kunnen er uiteraard vragen worden gesteld. Er zal dan ook aandacht worden gegeven aan de meerjarenraming. Deze is er voor bestemd om ook de langere termijn effecten van de verwachte inkomsten en uitgaven duidelijk te maken.

Begroting 2023
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.