Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Van Rehobothkerk naar Carnisse Haven Van Rehobothkerk naar Carnisse Haven
Het ontstaan van de Rehobothkerk en de Samen Op Weg wijkgemeente S/C/P

 
Het 'Hervormd' en het 'Gereformeerd' zijn in Smitshoek is voorheen altijd getekend door de 'geest van de tijd'.
Zo waren er al heel lang twee schooltjes naast elkaar. Op de Bakkersdijk de 'School met den Bijbel', sinds plm. 1920, en aan de Voordijk de school van de Gereformeerde Schoolvereniging, 'Keucheniusschool' sinds 1905. Kortweg de Hervormde en de Gereformeerde school genoemd.
Er werd altijd gekerkt in Barendrecht (4 à 5 km ver) of (sommigen) in Charlois (Rotterdam).
In de oorlogsjaren werden vanuit Barendrecht kerkdiensten georganiseerd in de beide scholen. Na de oorlog, deze luxe gewend, kwam men in Smitshoek tot twee kerkelijke gebouwen. In 1948 voor de Hervormden het 'Wijkgebouw' Bakkersdijk 14 en aan de overkant in 1950, Bakkersdijk 1, de Gereformeerde Kerk.
De scholen werden steeds kleiner, door gezinsverdunning en verhuizing. In 1964 kwam het tot een fusie.
Het duurde nog tot 1968 voor de school aan de Bakkerdsdijk verbouwd was tot één Smitshoekse school, de 'Zuiderrandschool'.
De fusie van de scholen was een eerste toenadering. Begin '70-ger jaren was er één gezamenlijke Jeugdvereniging voor 16 jaar en ouder. Eind '70-ger jaren werden de catechisaties gezamenlijk gehouden. Maar ook de 'ene' school had invloed op de toenadering. Zo werd al in 1969 op Eerste Kerstdag één gezamenlijk kerstfeest gevierd en dat is jaren zó gebleven.
Het gebouw van de Gereformeerde Kerk vertoonde in 1974 scheuren en werd afgekeurd.
Een nieuw gebouw moest komen. Men was nog niet zover in Smitshoek één Kerkgebouw voor beide groepen te bouwen. Wel werden de Gereformeerden uitgenodigd 's morgens in het Wijkgebouw te komen kerken. Dit werden gezamenlijke kerkdiensten. Nadien werd, toen de nieuwe Gereformeerde Kerk 'af' was (1975), een gescheiden kerkgaan door velen niet meer begrepen. Voor de beide gebouwen werd een Bazar georganiseerd in 1975 en `1978. Het was vanzelfsprekend dat men op de zondag daarop in de Gereformeerde kerk bijeenkwam omdat in het 'Wijkgebouw' de Bazar hield. In de '80-er jaren werden meerdere gezamenlijke diensten georganiseerd. Eerst één maal per maand later om de week. Het duurde nog tot 1988 voor besloten werd 'Samen op Weg' te gaan.
In 1989 werd het Wijkgebouw verkocht en de 'Hervormden' werden voor de helft eigenaar van het voorheen Gereformeerde Kerkgebouw de 'Rehobothkerk'. De Heer gaf 'ruimte' (Genesis 10:11) voor een Samen op Weg van Hervormden en Gereformeerden. De groep was nog te klein om geheel zelfstandig te kunnen zijn, de band met de beide 'moederkerken in Barendrecht bleef. Voor 50% was vanaf februari 1990 Ds Attie Minnema de eerste predikant voor de ene nieuwe Samen op Weg kerk van Smitshoek.
Vanaf augustus 1998 stond de kleine Smitshoekse Gemeente (plm. 100 kerkgangers) met Ds.Couvée voor de uitdaging kerk te zijn in Smitshoek/Carnisselande/Portland.
Deze laatste naam 'Portland' is eraan toegevoegd omdat de classes van de Ned. Herv. Kerk en de Gereformeerde Kerken op verzoek van de kerkelijke gemeenten van Barendrecht en Rhoon de kerkelijke bearbeiding van het VINEX-gebied van Albrandswaard hebben opgedragen aan de SOW-kerk van Smitshoek.
Met de komst van de VINEX locatie is door de kerkenraden van Hervormd- en Gereformeerd Barendrecht uitgesproken dat de kerkelijke ontwikkeling de verantwoordelijkheid is voor heel Hervormd- en Gereformeerd Barendrecht

Nieuwbouw
In februari 1999 is vanuit de kerken de commissie 'gebouwen groot Smitshoek' opgericht om te onderzoeken hoe er voor voldoende capaciteit gezorgd kan worden.
De plancommissie volgt al jaren de demografische ontwikkelingen in Barendrecht en heeft voor de nieuwe wijk ook een prognose gemaakt.
De commissie 'gebouwen groot Smitshoek' trok de conclusie dat de Rehobothkerk te klein gaat worden.
Om te onderzoeken welke mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding er waren is de studiecommissie1 opgericht. Deze commissie kwam met 8 mogelijkheden.
Vervolgens is studiecommissie2 opgericht om een selectie te maken uit de 8 mogelijkheden. Het advies was nieuwbouw met als alternatief verbouwen Rehobothkerk.
Daarna is de voorbereidingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie kreeg de opdracht naar de 2 mogelijkheden te kijken. Hun voorstel was nieuwbouw.
De 2e opdracht voor de voorbereidingscommissie was om samen met een architect met een plan te komen. Er moest een programma van eisen komen en een budget opgesteld worden. Het toenmalige plan zou 2,3 miljoen euro kosten en bleek financieel niet haalbaar.
De 3e opdracht van de voorbereidingscommissie was om samen met de architect een plan te maken voor een kerk van 1,7 miljoen euro, zonder dat het programma van eisen veel naar beneden zou worden bijgesteld. Met het nieuwe plan werd het aantal zitplaatsen wel naar beneden gebracht, maar de uitnodigende sfeer en uitstraling bleef bestaan.
Volgens de wijkkerkenraad past dit gebouw nog steeds binnen het beleid van 'Kennen en gekend worden' doordat het voor de wijkgemeente stimulerend en ondersteunend kan werken.
Zo is dit het uiteindelijke concept geworden waarvoor in oktober 2003 groen licht is gegeven door de kerkenraden. Direct is de grond aangekocht van de gemeente.
De gemeente Barendrecht heeft op haar beurt een grote bijdrage geleverd door de rest van de grond aan te kopen. Hier komen o.a de parkeerplaatsen.

Eerste paal Carnisse Haven
Woensdagmiddag 29 september 2004 werd onder grote belangstelling de eerste paal van de nieuwe kerk geslagen.
Voorafgaand aan het slaan van de eerste paal mochten de kinderen van de kindernevendienst dinsdagmiddag 28 september de paal versieren met vlaggetjes en vrolijke tekeningen en mochten zij hun namen erbij schrijven. Een grote groep kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar gingen met krijt en stiften aan de slag. Dit kunstwerk van ca. 19 meter lang is maar 1 dag op de bouwlocatie bij het kruispunt Avenue Carnisse/Noordersingel te bewonderen geweest. De volgende middag werd om 15.30 uur deze versierde paal door de voorzitter van de wijkkerkenraad mw. A.F. van der Meijden - van der Aa in de grond geslagen. Na het slaan van de paal werden door de aannemer bloemen overhandigd.

Sleutel overhandigd aan Wijkgemeente
Vrijdag 23 september 2005 werd symbolisch de sleutel van Kerkelijk Centrum Carnisse Haven overhandigd aan Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven.
Kerkmeester B. Schevicoven bracht de grote symbolische sleutel van Carnisse Haven binnen, waarna dhr. Plugge deze overhandigde aan dhr. M. Smit van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Barendrecht. Dhr. Smit overhandigde de sleutel aan mw. A.F. v.d. Meijden-v.d. Aa, de voorzitter van de wijkkerkenraad.

Officiele afscheid Rehobothkerk
Zondag, 25 september 2005, werd door de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven afscheid genomen van de Rehobothkerk.
In deze speciale eredienst gingen zowel de predikant, ds. T. Verbeek als de pastoraal medewerkster mw. J.M. Boers-de Jong voor.
Organist dhr. J. Volp speelde op een elektronisch orgel omdat het orgel al is verhuisd. Aan het einde van de dienst gaat ds. T. Verbeek naar de liturgische voorwerpen en spreekt een kort gebed uit.
Na de zegen en het slotlied brengen de ambtsdragers vervolgens de paaskaars, de kanselbijbel, het doopvont en het avondmaalstel naar buiten en worden naar de wagen gebracht die al voor de kerk klaarstond.
Nadat iedereen was opgesteld ging de stoet in processie de Voordijk over. Voorop dhr. J. Vis op zijn MAN tractor uit 1958 met daar achter de wagen met de voorwerpen. Vervolgens de voetgangers en daarachter de fietsers.
Bij het nieuwe Kerkelijk Centrum Carnisse Haven aangekomen werden de voorwerpen naar binnen gedragen om volgende week, tijdens de ingebruikname, op het liturgisch centrum neergezet te worden.
Na deze tocht was er voor iedereen koffie en thee met gebak.

Ingebruikname kerkelijk centrum Carnisse Haven
Zondag 2 oktober is het nieuwe Kerkelijke Centrum Carnisse Haven feestelijk in gebruik genomen.
Tijdens de ontvangst met koffie en gebak liep de nieuwe kerk al snel vol en voor de dienst kon beginnen werden alle beschikbare stoelen in de hal neergezet. De voorgangers ds. T. Verbeek en mw. J.M. Boers-de Jong kwamen met de kerkenraad de kerkzaal binnen en droegen de paaskaars, de kanselbijbel, het avondmaalstel en het doopvont. Al deze voorwerpen werden toegewijd met gebed en zang. In deze dienst zong de cantorij Samen op Wijs meerdere liederen en ook ondersteunden zij een aantal liederen van de samenzang. Na de verkondiging kwamen de kinderen van de kindernevendienst met manden vol kaarsjes binnen. Deze kaarsen werden aan de mensen in de kerkzaal uitgedeeld. Andere kinderen staken voor in de kerk kaarsjes aan, aan de paaskaars en lieten deze door de rijen mensen gaan, waardoor iedereen zijn kaarsje kon aansteken met het vuur van de paaskaars.
Na afloop van de dienst feliciteerde burgemeester J. van Belzen de wijkgemeente namens de gemeente Barendrecht.
Vervolgens lichtte dhr. F. Plugge toe op welke wijze het boek Haven in de Polder tot stand gekomen is en gaf het woord aan mw. P.M. Teunissen-Nijsse, redactrice van Haven in de Polder: Mw. P.M. Teunissen-Nijsse overhandigde het eerste exemplaar van Haven in de Polder aan Ds. J.G. Heetderks, preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. J.G. Heetderks bracht de felicitaties namens de Protestantse Kerk in Nederland over.
Namens de kerkenraden van Hervormd en Gereformeerd Barendrecht gaf mw. G.A. van den Berg-Huige de mensen een boodschap mee.
Tot slot sprak mw. A.F. v.d. Meijden-v.d. Aa woorden van dank uit naar iedereen die een steentje bijgedragen heeft.
Gedurende de hele middag waren er muzikale invullingen door leerlingen van De Vioolschool, het kinderkoor van CBS Smitshoek, Leden van de Harmonie Vereniging Barendrecht, de twee seniorenkoren en de Verbeek Brothers.
Tussendoor werden door dhr. M. Ouwens twee prijzen uitgereikt aan de inzenders van de winnende kustwerken van de expositie Ruimte voor Leven. De prijzen waren twee exemplaren van het boek Haven in de Polder en gingen naar mw. N.H. van der Velde-van Zetten voor het beeld en gedicht 'Zwanger' en naar mw. W.J. v.d. Burg-Augustijn voor haar kleurtekening van het jongetje met de voetbal.

terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.