Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting

Vorming en Toerusting
Secretaris: Martina Vreriks, tel. (0180) 619 572,
e-mail:
martina.vreriks@planet.nl


De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert en coördineert (themagerichte) activiteiten waarin het samen leren en spreken over geloofszaken centraal staat. Vorming wil inspireren en activeren en kan bewustwording teweegbrengen van de rol die wij (kunnen) spelen in de samenleving. Vorming is onderdeel van het met elkaar gemeente van Jezus Christus zijn. De werkgroep ressorteert onder de Algemene Kerkenraad. Het programma wordt met de predikanten afgestemd. Er zijn de volgende werkvormen:
a. vaste gespreksgroepen, bijbelstudiekringen, groei- en dialooggroepen en Leerhuis;
b. thematisch cursus-, gespreks- en belevingsaanbod;
c. lezingen, forumdiscussies, presentaties (film, muziek, tentoonstellingen e.d.);
d. bezoeken van andere geloofsgemeenschappen, concerten, tentoonstellingen e.d.;
e. workshops en creatieve activiteiten;
f. kloosterweekenden.
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht (kerkelijke) achtergrond, woonplaats e.d. De programmering is pluriform, uitgaande van de breedte van het kerkelijk spectrum inclusief de buitenranden daarvan. Er wordt ingespeeld op alle levensfasen. Onderwerpen kunnen theologisch, pastoraal, ethisch, spiritueel en interreligieus alsook cultureel en maatschappelijk zijn georiënteerd. Zowel het verstand, het gevoel en de zintuigen kunnen worden aangesproken. Educatie, het geloofsgesprek, bestaansverheldering, de uitwisseling van levenservaringen en samen beleven zijn belangrijk. Het programma van Vorming en Toerusting verschijnt 2 keer per jaar op een flyer. Daarnaast worden activiteiten via 'Klankbord', zondagsbrief en de beamers in de diverse kerken, alsmede via de lokale media bekend gemaakt.

Voor informatie omtrent een bepaalde activiteit kunt u contact opnemen met de betreffende organisator, vermeld in het blauwe informatievakje op de flyer. Bekijk het laatste nieuws en ons aanbod van gespreksgroepen op de website hps://www.pknbarendrecht.nl. Uiteraard houden we u ook op de hoogte via het Klankbord. Algemene informatie en suggesties via de secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572, martina.vreriks@planet.nl.
 

 
Programma Programma

Paul van Tongeren: lezing over “Het wonder van betekenis”
Kom dinsdagavond 23 mei a.s. om 20.00 uur luisteren naar én meepraten met Paul van Tongeren (tot voor kort ‘Denker des Vaderlands’ en lid van het ‘filosofische elftal’ van “Trouw”). Hij bespreekt dan in “De Ontmoeting” van de Dorpskerk zijn belangwekkende boek “Het wonder van betekenis”; een zoektocht naar geluk, wijsheid en waarheid.

Zo’n zoektocht is nodig, want we vinden van iets al gauw of het goed of slecht is; mooi of lelijk. Door iets te vinden, brengen wij communicatie tot stand; en daarmee verbinding. En zo vormen we gemeenschappen van mensen die hetzelfde vinden of met wie we geleerd hebben over onze verschillen te praten.
Het is daarbij goed je voortdurend te realiseren dat het meestal niet mogelijk is om objectief vast te stellen of iets goed of slecht is; mooi of lelijk. Ons gelijk of ongelijk is vaak niet te bewijzen.
Verdriet, wanhoop, trots, bezorgdheid en liefde bestaan, omdat we ergens een betekenis aan geven. Vaak ervaren we die betekenissen als onwrikbaar vaststaande feiten. Over het antwoord op bijvoorbeeld de vraag of iets rechtvaardig of onrechtvaardig is, kunnen we echter verschillend denken. Maar tegelijkertijd zijn we in de Tweede Kamer of de gemeenteraad veroordeeld om het eens te worden over het een of het ander óf eens te worden over het feit dat we het niet eens worden.
Het is in ons leven van groot belang dat we stilstaan bij botsende waarheden en moralen. Niet, zegt Van Tongeren, om vanaf de tribune naar die botsingen te kijken. Wij staan bij botsende waarheden en moralen immers niet boven de strijdende partijen, wij zijn die strijd! En daarmee zijn ook wij aan het woord.
Voor informatie over deze avond: drs. Maarten van Boekel en ds. Cees Romkes.


"Intieme vreemden!"
Dinsdagavond 13 juni wordt om 20.00 uur in ‘De Ontmoeting’ van de Dorpskerk het boek “Intieme Vreemden” besproken. Het boek is verschenen in het kader van de ‘Maand van de Filosofie – 2022’. Schrijver van het boek: de Belgische hoogleraar en psychoanalyticus Paul Verhaege.


Door de eeuwen heen is het beeld dat wij hebben van de mens (en daarmee van onszelf) ingrijpend veranderd.
Ooit werd ons geleerd dat we alleen maar zondaars waren. In bepaalde orthodox-religieuze  groeperingen plant dat zelfbeeld zich nog voort. Maar met hulp van wetenschappelijke inzichten wisten we ons aan dat beeld te ontworstelen. We staan nu opener en vrijer in de wereld. Veel is veranderd, maar de mens’ eigen spanningsbogen zijn gebleven: opbouwen en vernietigen; vrede en oorlog. Velen leven ook daardoor met het gevoel dat ze tekortschieten. Ze stellen eisen aan zichzelf, waar ze niet aan kunnen voldoen. Ze zoeken intimiteit, maar vinden vervreemding. Inhoudsloosheid, leegte in zichzelf en de ander.
Deze avond sluit aan op de eerdere bespreking van het boek “De kunst van het ongelukkig zijn” van Dirk de Wachter. De organisatie van de avond berust bij de oecumenische werkgroep Vorming & Toerusting. In- en uitleiding: drs. Maarten van Boekel en ds. Cees Romkes. En via het scherm, komt ook Paul Verhaege zelf aan het woord. Iedereen is van harte uitgenodig
d.
 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.