Protestantse Kerk in Nederland
 
 
De wijkraad van Diakenen De wijkraad van Diakenen

 


In Artikel 5, lid 3 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt de rol van de diakenen als volgt beschreven: “De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard.”


De taak van de Kerk, en in het bijzonder van de Diaconie, is om de zorg voor en verontwaardiging over onrecht, en passie voor rechtvaardigheid, te mobiliseren, de overheid daar nadrukkelijk op te wijzen, en tegelijk om mensen die maatschappelijk, sociaal, cultureel, of religieus niet of niet goed kunnen meekomen (of zelfs buitengesloten worden) te helpen en te bevestigen in hun mens-zijn als kind van God (1).
Als diakenen willen wij in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van mensen dichtbij en veraf, en helpen om die nood te verminderen. Die hulp willen wij graag met zoveel mogelijk andere gemeenteleden op zoveel mogelijk terreinen verlenen, ook om daardoor inhoud te geven aan de wens van onze kerkelijke gemeente om een missionaire en diaconale gemeente in onze samenleving te zijn (2). 
Als Wijkraad van Diakenen Carnisse Haven proberen we invulling te geven aan deze taak.
De diakenen verrichten diverse werkzaamheden binnen de gemeente zoals collecteren in de erediensten, de voorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal en het verzorgen van de bloemengroet voor leden als bemoediging vanuit de gemeente. Samen met het college van diakenen van de PG Barendrecht worden collecte-doelen vastgesteld.
Er wordt ondersteuning gegeven aan individuele personen of gezinnen. Dit gaat steeds om een tijdelijke ondersteuning om een incidenteel probleem op te lossen bij mensen met een inkomen rond het bestaansminimum (vervanging huishoudelijke apparatuur zoals een wasmachine, kosten voor opstarten van een opleiding of arbeid bij een werkeloze, enzovoort).
Mocht u een schrijnende situatie kennen, aarzel dan niet.
Neem contact op met uw wijkdiaconie.

Te vaak blijft armoede in het verborgene!

De wijkraad van diakenen Carnisse Haven is verder onder meer betrokken bij het werk van de Voedselbank, Stichting Present, Platform Vluchtelingen en Statushouders, Vakantieweken voor ouderen, Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht, Hart voor Barendrecht, de ZWO-groep van de PG Barendrecht.
Contactpersoon Wijkdiaconie Carnisse Haven:
Daniel Dik  
d.dik@planet.nl

 
Zit u in een situatie waarin u  of een bekende het niet redt zonder praktische en/of financiële ondersteuning?
Neemt u contact met de wijkraad van diakenen. Misschien kan de diaconie u helpen.
 

F. van Iersel, Diaconie is een weg waarlangs God zich openbaart. www.oecumene.nl/nieuws-blogs/blogs/980-diaconie-is-een-weg-waarlangs-god-zichopenbaart.
  1. Beleidsplan Diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht


Enthousiast voor het werk van de diaconie? Helpers zijn altijd welkom!!!
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.