Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de (digitale)vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 4 maart 2021
 • De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij leest lied 46 uit het Aandachtig Liedboek van Huub Oosterhuis en gaat voor in gebed. Er wordt o.a. stilgestaan bij het overlijden van ds. W. Speelman.
 • Het verslag van de AK vergadering van 4 februari 2021 wordt met een kleine aanpassing vastgesteld en goedgekeurd.
 • Er moet een nieuwe plaatselijke regeling komen die in lijn ligt met ons nieuwe beleidsplan. De vergadering gaat akkoord met dit voornemen en streeft er naar om in de AK-vergadering van mei een nieuwe plaatselijke regeling te kunnen goedkeuren. Diverse gremia, waaronder CvD, CvK en de wijken moeten hun aandeel leveren aan de nieuwe regeling. Freek van Toor stelt voor om de huidige preambule inzake de Immanuelkerk te integreren in de nieuwe versie en waar mogelijk in te korten. Bedoeling is in de mei-vergadering van de AK opmerkingen en kanttekeningen te bespreken. De tekst wordt def nitief goedgekeurd na samengaan van de wijken rond de Bethelkerk.
 • Het subsidieverzoek om een totaalonderzoek naar herbestemming van de Bethelkerk te doen is afgewezen. Het beschikbare budget is door de overheid volledig toegewezen aan professionele organisaties die tevens eigenaar van de panden zijn. De VG zal de komende tijd informatie verzamelen en hiervan schriftelijk verslag uitbrengen aan de AK. Meerdere f nanciële scenario’s moeten hier onderdeel van uitmaken.
 • De voorzitters van de wijkkerkenraden en de AK hebben periodiek informeel overleg waarin gesproken wordt over beleidsmatige  vraagstukken.
 • Het digitale jaarboekje 2021 is half maart gereed en wordt op verzoek van de leden aan hen toegezonden.
 • De Aktie Kerkbalans 2021. De toezeggingen die zijn gedaan komen boven het begrote bedrag uit.
 • Per 1 januari 2021 had de PGB 3951 leden, zijnde een daling met 4,6% t.o.v. het jaar daarvoor. Dit ledenaantal maakt onderdeel uit van de jaarlijkse monitoring door het CvK in opdracht van de AK.
 • De beroepingcommissie voor de opvolging van ds. Stam is vastgesteld.
 • Een beroepingscommissie is aan het werk i.v.m. het komend emeritaat van ds. Floor.
 • De Barendrechtse Uitdaging vraagt zoveel mogelijk input via een enquête. Naast de AK zullen ook de wijken deze enquête invullen. Eind maart worden alle partijen uitgenodigd voor een digitaal overleg waarin alle mogelijkheden worden besproken.
 • De avond wordt gesloten met het lezen van de verzen 3 t/m 5 van Jesaja 53 en het uitspreken van een gebed.
Scriba Algemene Kerkenraad PGB 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.