Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Veranderingen in de orde van dienst in Carnisse Haven Veranderingen in de orde van dienst in Carnisse Haven
Voortgaande bezinning
De Wijkraad Eredienst van Carnisse Haven is er onder meer om na te denken over vorm en inhoud van de orde van dienst.
Omdat de liturgische traditie voortdurend in beweging is, is er ook voortdurende bezinning nodig op de voortgang daarvan. Met die bezinning houdt deze wijkraad zich bezig. In het afgelopen jaar is de Wijkraad Eredienst begonnen met het ‘ordinarium’ onder de loep te nemen.
Het ordinarium is de orde van dienst zoals die elke zondag wordt gevolgd. Behalve het ordinarium is er ook het ‘proprium’, waarmee het eigene van elke zondagsdienst wordt bedoeld (zoals wordt aangegeven in de lees- en psalmenroosters en in het kerkelijke jaar).
De wijkraad is begonnen bij het begin: voordat de kerkdienst is begonnen, als de kerkgangers binnen komen. De paaskaars brandt dan nog niet, de kerkenraad en de voorganger zijn nog niet binnen. Kort voor aanvang van de dienst begint de organist te spelen.
In de beleving van veel kerkgangers begint de dienst pas echt als de ouderling van dienst na de mededelingen de paaskaars aansteekt. De Wijkraad Eredienst heeft aan de wijkkerkenraad een aantal voorstellen gedaan betreffende de orde aan het begin van de dienst.
Na de startzondag zullen we deze voorstellen gaan invoeren. De wijzigingen zijn bedoeld om als gemeente nog meer bewust te worden van de ontmoeting met God in de eredienst. Of dat zo zal worden ervaren moet blijken.
Reacties op de volgende veranderingen zijn daarom van harte welkom.

De paaskaars
Vanaf zondag 16 september 2018 zal de paaskaars al branden voordat de dienst begint. Als er nog niemand is steekt de koster de kaars al aan. Het licht van de kaars is een symbool van Gods aanwezigheid.
Wij zoeken in de kerk Gods aanwezigheid, maar God is er al voor wij komen. De brandende kaars herinnert de kerkgangers er aan, dat zij ‘heilige grond’ betreden. Misschien helpt dat om een eerbiedige houding te vinden. Waarmee niet gezegd wordt dat er niet gepraat mag worden voor de dienst begint.
Alles mag, we leggen elkaar niets op, maar vanuit eerbied voor de Ene zal een ieder ook rekening met de ander willen houden.

De mededelingen vooraf
De ouderling van dienst hoeft dus niet meer de kaars aan te steken. Hij of zij zal wel elke dienst beginnen met te wijzen op het licht van Gods aanwezigheid waar de kaarsvlam van getuigt.
Iedereen is van harte welkom in deze kring rondom het Licht. Als de mededelingen gedaan zijn, roept de ouderling de gemeente op om zich in stilte voor te bereiden op deze dienst. Daarna gaat de ouderling zitten. De stilte zal minstens een minuut duren.
De ouderling beëindigt de stilte met de aankondiging van het eerste lied of de aanvangspsalm. Op het moment dat de ouderling de voorganger een hand geeft, zet de organist het voorspel in.

Groet, bemoediging en drempelgebed
De precieze volgorde van de woorden aan het begin van de dienst wisselt nogal eens in Carnisse Haven. Meestal wordt begonnen met de bemoediging (‘Onze hulp…’) en daarna de groet (‘De vrede van de Heer…’). Het drempelgebed krijgt een plaats tussen bemoediging en groet, of er na, of het wordt helemaal achterwege gelaten.
De Wijkraad Eredienst stelt voor om een vaste volgorde te kiezen en daarbij aan te sluiten bij het Dienstboek van de Protestantse Kerk. In die orde wordt begonnen met de groet. Zo gaat dat ook in de normale menselijk omgang: je begint met elkaar te groeten. In dit geval wordt de gemeente begroet in de naam van de Heer.
Direct daarna volgt de bemoediging, ook wel ‘votum’ genoemd: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft’. Daarmee laten wij ons als gemeente door God in de ziel kijken. Zonder aankondiging wordt aansluitend het drempelgebed gebeden. Een kort gebed van verootmoediging, waarin de eerbied voor de Eeuwige onder woorden wordt gebracht.
Na de woorden: ‘…door Jezus Christus, onze Heer’, antwoordt de gemeente met ‘amen’. En dan mag men gaan zitten. De dienst is begonnen.

Wie wil reageren kan terecht bij de voorzitter van de Wijkraad Eredienst,
mw. Hanny ter Keurs email: hannyterkeurs@gmail.com,
telefoon 0180 851776,
of bij de predikant email: predikant@carnissehaven.
nl, telefoon 0180 852343.
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.