Protestantse Kerk in Nederland
 
 
ANBI informatie ANBI informatie
 
De Protestantse gemeente Barendrecht en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking, die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.
 
Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 823751508. Protestantse gemeente te Barendrecht.
 
Contactadres
Postbus 2048, 2990 DA Barendrecht
Email (scriba): scribaAK@pknbarendrecht.nl
Website: www.pknbarendrecht.nl/anbi
 
Algemeen
De Protestantse gemeente Barendrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.
 
De Protestantse gemeente Barendrecht krijgt gestalte in de vier (“gewone”) wijkgemeenten en één wijkgemeente van bijzondere aard.
 
Doelstelling
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
De Protestantse gemeente Barendrecht wil vanuit die inspiratie komen tot aandacht en zorg voor mensen, tot bezinning en bezieling in ontmoeting met anderen, en tot dienstbaarheid aan de samenleving.
 
Beleidsplan
Het beleidsplan 2021-2025 van onze Protestantse Gemeente Barendrecht is direct te benaderen door hier te klikken. Klik hier voor de bijlage bij 3.13 van het beleidsplan. Behoedzaam omgaan met elkaar/preventiebeleid.
 
Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) die worden afgevaardigd door de wijkgemeenten en door de centrale colleges (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen). Praeses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
 
Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Kosters en organisten zijn op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk in dienst van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
 
Activiteiten
De vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad “Klankbord” en op de website www.pknbarendrecht.nl
 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
Zie hierna onder financiële verantwoording onder “begroting”.

Financiële-verantwoording
In het overzicht vindt u een (verkorte) staat van baten en lasten die via de kolom begroting inzicht geeft in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters en organisten, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk van de Protestantse Kerk in Nederland.
 

Diaconie
RSIN 824141179 Diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht

Contactadres
Postbus 9, 2990 AA Barendrecht
Email (secretaris): diaconie.barendrecht@gmail.com
Website: www.pknbarendrecht.nl/anbi

Doelstelling
De diaconie in Barendrecht deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.

Beleidsplan                                                                                                                                
Het beleidsplan 2024-2028 van de diaconie in onze gemeente te Barendrecht is direct te benaderen door hier te klikken.

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris, boekhouder en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Klankbord en op de websites van het College van Diakenen en de wijkgemeenten.

Financiële-verantwoording  
In het overzicht vindt u een (verkorte) staat van baten en lasten die via de kolom begroting inzicht geeft in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.