Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
Begroting 2018 PGB Begroting 2018 PGB

Begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Barendrecht
 
De conceptbegroting 2018 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 2 november j.l. besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.). Hierna volgt eerst de verkorte samenstelling van de begroting 2018. Daarna wordt een toelichting gegeven op een aantal belangrijke onderdelen van de baten en de lasten.

Gedurende de periode 20 t/m 25 november 2017 kunt u uw op- en/of aanmerkingen kenbaar maken bij de scriba van de A.K.: dhr. L.J. Stroo, Lamoen 2, 2993AM Barendrecht, email .
Tevens ligt de volledige begroting ter inzage in de Bethelkerk (de koster helpt u verder). Daarnaast kunt u een exemplaar per email ontvangen wanneer u dit aan de penningmeester doorgeeft.

 
Inkadering van de begroting in het beleid op middellange termijn
Voor de raming van kosten en inkomsten van de komende jaren is het kader gevolgd zoals dat is vastgelegd in het genomen besluit van de Algemene Kerkenraad op 23-03-2017 rekening houdend met de uitspraak in het daarna door het Regionaal College ontvangen en behandelde bezwaarschrift.
Vanaf 2018 leidt de bijstelling van de meerjarenbegroting gebouwen tot enige verlaging van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud gebouwen.
 

Begroting 2018      
Totaal exploitatie BEGROOT BEGROOT WERKELIJK
  2018 2017 2016
Baten  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000
baten onroerende zaken 96,0 103,4 104,6
rentebaten 4,0 6,5 6,3
bijdragen levend geld 694,5 731,1 863,7
door te zenden collecten 2,5 3,5 2,5
subsidies en bijdragen 2,5 5,0 16,9
totaal baten 799,5 849,5 994,1
Lasten      
lasten gebouwen/inventaris 247,4 217,0 229,5
pastoraat 421,1 408,5 417,2
kerkelijke activiteiten 39,2 39,1 43,0
verplichtingen/bijdragen andere organen 44,0 46,3 47,7
salarissen 182,3 184,9 181,3
beheer, administratie en drukwerk 31,3 32,2 32,6
bankkosten 3,0 2,8 3,2
totaal lasten 968,4 930,9 954,5
Saldo overige Baten en Lasten      
fondsen en voorzieningen      
   toevoegingen -112,4 -111,3 -235,7
   onttrekkingen 206,9 145,5 140,2
overige baten en lasten 2,0 2,5 7,0
       
Resultaat -72,4 -44,6 -48,9
 
 
Resultaat
Voor 2018 wordt opnieuw een nadelig resultaat (- € 72.400) voorzien (zie tabel 1). Ook voor 2017 was het begrote resultaat negatief (- € 44.600) en in 2016 was er een tekort (- € 48.900). In al deze jaren zijn er nog geen structurele wijzigingen voor materieel en personeel aangebracht.
Net als in 2017 is het te hoge niveau van de kosten enerzijds, en de doorgaande verslechtering van de inkomsten uit “bijdragen levend geld” anderzijds, hier debet aan. De inkomsten en kosten zijn structureel niet in evenwicht. Het begrote tekort zal zoals gebruikelijk ten laste van de algemene reserve worden gebracht.
 
Baten
 
Bijdragen levend geld
  1. Algemeen
De bijdragen van onze leden vormen uiteraard het overgrote deel van de jaarlijkse inkomsten. Tot de  “bijdragen levend geld” behoren: de vaste vrijwillige bijdragen, collecten in de kerkdienst en andere financiële acties (solidariteitskas en oogstcollecte), giften, schenkingen en legaten, en opbrengsten van diverse wijkactiviteiten.
Voor 2018 zijn deze bijdragen begroot op € 694.500 (voor 2017 was dit € 731.100). Aan de oorzaken van deze daling wordt hierna aandacht besteed. Eigenlijk zien we alle onderdelen afnemen. De vaste vrijwillige bijdragen dalen met 3%, maar tegelijk dalen ook de inkomsten bij de collecten en opbrengsten van financiële acties.
  1. Inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdragen (VVB)
Vanaf 2013 constateren we een gemiddelde jaarlijkse daling van de VVB-opbrengst van 2,1%. Na 2015 is de daling echter wat groter geworden. Hoofdoorzaak van de negatieve trend is het wegvallen van (juist grote(re)) bijdragen van ouderen bij hun overlijden. Hiervoor is elders onvoldoende compensatie te vinden, ondanks een lichte stijging van de gemiddelde bijdrage van de overige bijdragers. Voor 2018 gaan we daarom uit van een teruggang met 3% van de - voor 2 eenmalige extra bedragen (samen € 14.000) gecorrigeerde - verwachte opbrengst 2017 € 605.000), zodat de opbrengst 2018 is begroot op € 587.000.
  1. Schenkingen/legaten
Aanvullend op de VVB krijgen we zo nu en dan extra bijdragen van onze gemeenteleden. Naast de VVB wordt de kerk soms ook genoemd in testamenten. Ook de afgelopen jaren mochten we meermalen legaatbedragen ontvangen. Gezien het teruglopen van de VVB-inkomsten worden legaten en schenkingen een steeds belangrijker wordende extra of vervangende bron van inkomsten.
Ook in de toekomst zijn deze onverwachte (en daarom niet te begroten) inkomsten van grote betekenis voor ons financiële plaatje.
Als kerkrentmeesters hopen we dat meer mensen er over na zullen denken om ook op deze wijze mee te bouwen aan de kerkelijke gemeente op een termijn buiten hun eigen tijdshorizon.
Voor informatie over het doen van schenkingen en legaten aan de kerk staan wij u graag te woord.
 
Baten onroerende goederen
De mogelijkheden van verhuur van de gebouwen worden in 2018 beperkt door – mogelijk - minder beschikbare verhuurruimten en wijzigingen in de personele verhuurinzet. De huuropbrengst is met € 7.400 (7%) verlaagd.
 
Rentebaten
Opnieuw wordt een afname van de rentebaten van de spaarrekeningen (- € 2.500) voorzien. Zoals bekend hebben de banken de afgelopen jaren de rentevergoeding sterk verlaagd tot vrijwel nihil. Wellicht dat er middels beleggen een hoger rendement mogelijk is. Maar tot nu toe stellen we ons op het standpunt dat wij met het geld van de kerk geen beleggingsrisico willen lopen. Dus moeten we ons tevreden stellen met een minimale vergoeding.
Lasten
 
Onderhoud
Samenvatting (van navolgende punten Onderhoud a. en b.)
- de verwachte uitgaven in 2018 (€ 187.900) worden als onttrekking volledig ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud gebouwen (VGOG) enerzijds (2/3 deel), en van de gevormde bestemmingsreserve uit ontvangen legaten en wijkactiviteiten anderzijds (1/3 deel); de uitgaven drukken dus niet op de exploitatie 2018;
- in 2018 bestaan de onderhoudslasten uitsluitend uit een toevoeging aan de VGOG die op basis van de meerjarenbegroting gebouwen 2016 t/m 2030 (MJB-G) nodig is (€ 94.400)
  1. Lasten kerkelijke gebouwen/installaties/inventaris
Voor de kerkgebouwen bedragen alle voorziene uitgaven € 231.400 (€ 199.000 in 2017) ; voor de pastorieën is dit resp. € 16.000 en € 18.000. Bij de kerkgebouwen neemt het onderhoud (incl. aanschaffingen) naar verwachting toe van € 136.000 tot € 175.400; energiekosten dalen daartegenover met € 6.000.
De onderhoudsuitgaven (incl. die van pastorieën) bedragen naar verwachting € 187.900; de verdeling over de gebouwen is als volgt:
        Bethel-complex                      € 75.400               Triomfatorkerk                € 37.300
        Carnisse Haven                      € 14.100 Dorpskerk-complex        € 48.600
        Pastorieën (4x)                      € 12.500                                                                                                            
Circa 2/3 deel van dit bedrag wordt onttrokken aan (VGOG), terwijl de rest vrijwel volledig uit ontvangen legaten (incl. opbrengsten van wijkactiviteiten) kan worden betaald. Vanuit deze laatste  bronnen wordt circa € 42.000 gebruikt voor onderhoud dat gepland stond uit de VGOG te worden gefinancierd. Bij toewijzing door een wijk van gelden uit bestemmingsreserves/wijkfondsen vervalt de noodzaak de in de VGOG gereserveerde gelden aan te houden. Ze blijven echter wel deel uitmaken van de VGOG en worden daarom geoormerkt voor de wijken die hun BR/WF nu hebben ingezet.
  1. Jaarlijkse toevoeging VGOG op basis van MJB-G 2016 t/m 2030
Vanaf de Jaarrekening 2017 en dus ook voor de Begroting 2018 is de werkwijze voor de bepaling van de omvang van de jaarlijkse dotatie VGOG aangepast aan de ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van de gebouwen die nu op korte en middellange termijn worden verwacht. Voorzien kan worden dat kerkgebouw/pastorie van de Triomfatorkerk binnen enkele jaren wordt afgestoten. Het Bethelcomplex blijft daarentegen in elk geval nog een flink aantal jaren in gebruik. Voor de Triomfatorkerk wordt daarom geen verdere opbouw van de VGOG meer gedaan. Voor de Bethelkerk vindt wel opbouw van de VGOG plaats op basis van de MJB-G, maar uitsluitend voor het reguliere onderhoud; voor renovatie-onderhoud vindt geen verdere opbouw van de voorziening meer plaats omdat dergelijke activiteiten niet meer worden uitgevoerd. Ook voor de Oude Pastorie beperken we ons bij de dotatie VGOG voortaan tot (alleen) het reguliere onderhoud. Voor een periode van 15 jaar is per gebouw bepaald wat het onderhoud zal zijn. Op deze basis zijn voor de gehele MJB-G periode 2016-2030 uitgaven voorzien ter grootte van € 1.569.400. De  toevoeging aan de VGOG op basis van de bijgestelde MJB-G bedraagt voor 2018  € 94.400.
Deze dotatie VGOG in de Begroting 2018 is als volgt verdeeld over de verschillende gebouwen:
                      Bethel-complex                        € 30.000               Triomfatorkerk                             0
        Carnisse Haven                      € 19.000 Dorpskerk-complex        € 34.800
        Pastorieën (3x)                      € 10.600
 
Pastoraat
De lasten van het pastoraat stijgen in 2018 met 3% tot € 421.100. Dit is een forse stijging die wordt veroorzaakt door een flinke toename met 4,8% van de afdracht aan de centrale kas predikantstraktementen van de landelijke kerk. Slechts een klein deel (2%) hiervan is bestemd voor een verwachte (nog geen besloten!) stijging van de traktementen. Voor 2017 werd door eerder genoemde centrale kas de bezettingsbijdrage eenmalig verlaagd wegens overtollige exploitatiesaldi in eerdere jaren. Deze korting voor de plaatselijke gemeenten geldt in 2018 niet meer, en dat geeft een extra stijging van ruim 2%.
Ook voor de predikanten voor het bijstand in het pastoraat is eerder genoemde verhoging van 2% ingerekend. Doordat er in 2018 regelmatig een van de kerkgebouwen in Centrum niet zal worden gebruikt voor de eredienst, is ook het aantal in te vullen beurten en kosten van gastpredikanten met 75% verminderd.
Salarissen
Mogelijke wijzigingen van de PKN-arbeidsvoorwaarden 2018 zijn nog niet bekend; vooralsnog is een loonstijging ingerekend van 1,5%. De salariskosten voor kosters en organisten zijn daarentegen verlaagd van € 184.900 (in 2017) naar € 182.300. De daling is het gevolg van een geplande onvolledige herbezetting bij pensionering van een van de kosters medio 2018.
Kosten van Beheer en Administratie
Ingerekend is een duidelijk minder gebruik van de kleurenprinter. Dit moet een besparing opleveren van € 2.000. De totale kosten dalen voor Beheer en Administratie een kleine € 1.000 en zijn voor 2018 gesteld op € 31.300.
Overige lasten
De lasten van kerkelijke activiteiten blijven stabiel op € 39.000. Bij de verplichtingen aan andere PKN-organen wordt een daling met € 2.200 van het kerkrentmeesterlijk quotum / de afdracht heffing solidariteitskas verwacht tot € 44.000.
 
Voor alle vragen op financieel gebied van het CvK kunt u contact opnemen met de penningmeester.
Telefonisch te bereiken op 010 - 5913849 of per email:
 
Met vriendelijke groet,
Aad Boers (penningmeester CvK)
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.