Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Begroting 2019 Begroting 2019
Toelichting bij de Begroting 2019 van de Protestantse Gemeente Barendrecht

De conceptbegroting 2019 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is 1 november j.l. besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.). Na inkadering van de begroting 2019 in de middellange termijn visie volgt het begrote resultaat met daarna een toelichting op een aantal belangrijke onderdelen van de baten en de lasten.
Gedurende de periode 26 november t/m 1 december 2018 kunt u uw op- en/of aanmerkingen kenbaar maken bij de scriba van de A.K.: dhr. L.J. Stroo, Lamoen 2, 2993AM Barendrecht, email  . Tevens ligt de volledige begroting ter inzage in de Bethelkerk (de koster helpt u verder). Daarnaast kunt u een exemplaar per email ontvangen wanneer u dit aan de penningmeester doorgeeft.

ALGEMEEN

Inkadering van de begroting in het beleid op middellange termijn

Voor de raming van kosten en inkomsten van de komende jaren is het kader gevolgd zoals dat is vastgelegd in het genomen besluit ("Besluit om te komen tot een proces gezond financieel meerjarenperspectief") van de Algemene Kerkenraad op 23-03-2017 rekening houdend met de uitspraak in het daarna door het Regionaal College ontvangen en behandelde bezwaarschrift. In 2018 leidde dit al tot enige bijstelling in de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen.

In 2019 wordt een start gemaakt met de gerichte aanwending van een deel van de Algemene Reserve (AR) middels:

1. Doel-Reserves voor de realisatie van herstructurering en wijkvorming van de PGB.
[Vanuit de AR wordt een aantal Doel-Reserves gevormd zoals opgenomen in genoemd “Besluit”. In de periode 2019-2025 wordt de opbrengst van de verkoop kerkgebouwen extra toegevoegd aan de AR. Het deel van de AR dat het "normvermogen nodig voor continuïteit op langere termijn" overtreft, kan eventueel worden ingezet voor het nemen van ondersteunende maatregelen voor eerder genoemd proces. Daarnaast wordt deze vermogensruimte - gedurende de periode (tot 2025) - benut ter dekking van anders optredende tekorten in de jaarexploitatie, alsmede voor aanpassingen van de samenstelling van de gebouwen (afstoting, renovatie, vernieuwing).]
In 2019 wordt gestart met: a) een aantal (tijdelijke en structurele) versterkingen bij het pastoraat; b) extra inzet voor het jeugdwerk PGB-breed; c) het project Waarderende Gemeente Opbouw (wijken Noord/Zuid-West); d) een nieuwe gezamenlijke inrichting van de kerkzaal van de Dorpskerk voor het “samen-vieren” door de wijken Dorpskerk en Zuid-Oost; e) in 2019 gedeeltelijke (0,3 fte) vervanging bij ziekte predikant.
Uitvoering van deze 5 elementen (a t/m e) wordt bekostigd uit diverse vanuit de AR af te scheiden doelreserves ter grootte van het in 2019 benodigde bedrag (€ 131.950).

2.Tot 2025 vinden steeds tal van aanpassingen plaats. Dit zal jaarlijks resulteren in flinke tekorten in de exploitatie. Deze tekorten worden ten laste gebracht van een Reserve Dekking Exploitatie Tekort die in 2019 wordt afgescheiden van de AR (€ 179.800). Door uitvoering van het in het “Besluit”  uitgestippelde beleid is vanaf 2025 structureel een kostendekkende exploitatie mogelijk.

Door het handhaven van een goede vermogenspositie op de langere termijn wordt de continuïteit van het pastoraat (aantal predikantsplaatsen in verhouding tot het aantal leden) verzekerd.RESULTAAT                                           

Voor 2019 worden de Lasten € 326.300 hoger begroot dan de Baten (zie tabel 1). Hieronder wordt het gehele vermogenstraject tussen “Baten en Lasten” en de mutatie Algemene Reserve getoond.
Resultaat en Resultaatverdeling      
      Begroot Begroot Werkelijk
    (x 1.000) 2019 2018 2017
Baten minus Lasten   -326,3 -134,8 4,5
Onttrekking aan:      
  Div. Doelreserves 132,0               -                 -
  Reserve Dekking Exploitatietekort 179,8               -                 -
  (2019-2025)      
Resultaat   -14,5 -134,8 4,5
Resultaatverdeling      
1 Bestemmingsreserves      
  (Legaten, schenkingen, wijkfondsen)      
    dotaties -62,0 -18,0 -59,5
    onttrekkingen 76,5 81,5 40,0
2 Algemene Reserve 0,0 -71,3 -15,0
Totaal Resultaatverdeling   -14,5 -134,8 4,5

Het zeer grote negatieve verschil tussen lasten en baten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de bijzondere uitgaven (€ 131.950) die rechtstreeks vanuit de Doel-Reserves worden gefinancierd.
  Onttrekking in 2019 vanuit Doel-Reserves:  
1 Extra Pastoraat (verhoging 0,25 > 0,50 fte DK) 20.000
2 Opbouw jeugdwerk PGB-breed (0,5 fte) 30.000
3 Project Waarderende Gemeente Opbouw (BK)         x) 2.500
4 nieuwe inrichting DK i.v.m. samenvoeging wijken 54.450
5 in 2019 gedeeltelijke (0,3 fte) vervanging bij ziekte predikant 25.000
  Totaal 131.950
x)   Ook in 2020 wordt € 2.500 voor dit project uit deze Doel-Reserve gefinancierd

Zonder deze bijzondere uitgaven zou het “normale” tekort - € 194.300 bedragen (€326.300 min €131.950). Net als in 2018 is het te hoge kostenniveau enerzijds, en de doorgaande verslechtering van de inkomsten uit “bijdragen levend geld” anderzijds, hier debet aan. De inkomsten en kosten zijn structureel niet in evenwicht. Het verwachte Resultaat wordt begroot op een tekort van - € 14.500.
Ook in 2018 was het begrote resultaat negatief (- €134.800). De opmerkelijke “verbetering” berust uiteraard uitsluitend op de inzet van de Reserve Dekking Tekort met € 179.800.
Tenslotte wordt aan de Bestemmingsreserves (Legaat/schenking; wijkfondsen) per saldo € 14.500 onttrokken, zodat er ondanks het tekort geen onttrekking van de Algemene Reserve nodig is.

BATEN

Bijdragen levend geld
Voor 2019 zijn de bijdragen levend geld begroot op € 714.700 (voor 2018 was dit € 694.500). In tegenstelling tot voorgaande jaren is voor 2019 een voorwaardelijke schenking van € 45.000 opgenomen. De verkrijging van dit bedrag is uiteraard niet zeker. Zonder deze schenking zijn  de bijdragen levend geld (€ 669.700) opnieuw lager dan in het voorgaande jaar. Aan de oorzaken van deze daling wordt hierna aandacht besteed. Eigenlijk zien we in 2019 opnieuw alle onderdelen van de bijdragen levend geld afnemen. De vaste vrijwillige bijdragen dalen structureel met 3% per jaar, en tegelijk dalen ook de inkomsten bij de collecten en overige financiële acties.

Inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdragen (VVB)
Vanaf 2013 constateren we een gemiddelde jaarlijkse daling van de VVB-opbrengst van 2,3%. Vanaf 2016 is de daling echter wat groter geworden. Hoofdoorzaak van deze negatieve trend is het wegvallen van (juist grote(re)) bijdragen van ouderen bij hun overlijden. Onvoldoende compensatie hiervoor is elders te vinden, ondanks een lichte stijging van de gemiddelde bijdrage van de overige bijdragers. Voor 2019 gaan we daarom uit van een teruggang met 3% van de verwachte opbrengst 2018 (€ 587.000), zodat de opbrengst 2019 is begroot op € 569.400.

Schenkingen/legaten
In het algemeen kan dit type inkomsten van te voren moeilijk worden begroot. Toch is nu anders dan in het verleden een jaarlijkse periodieke schenkingsbijdrage (€ 45.000) ook voor 2019 begroot omdat deze mede dient ter financiering van tijdelijke pastoraatskosten.
Als kerkrentmeesters hopen we dat meer mensen er over na zullen denken om ook op deze wijze mee te bouwen aan de kerkelijke gemeente op een termijn buiten hun eigen tijdshorizon.
Voor informatie over het doen van schenkingen en legaten aan de kerk staan wij u graag te woord.    

Baten onroerende goederen
De mogelijkheden van verhuur van de gebouwen en pastorieën worden in 2019 beperkter door minder beschikbare locaties. De huuropbrengst is met € 32.000 verlaagd.

Subsidies en bijdragen
Op grond van het Besluit “Rijks-subsidiëring instandhouding monumenten 2013” is in 2015 een subsidie verleend ter grootte van € 32.138 voor de uitvoering van een ingediend instandhoudingsplan voor de Dorpskerk. De uitvoering van dit plan geschiedt in een periode van 6 jaren (2016 t/m 2021). In dit plan zijn voor 2019 echter geen activiteiten voorzien, zodat geen bate wordt ingeboekt.

LASTEN

Lasten kerkelijke gebouwen e.d.
Voor de kerkgebouwen bedragen alle voorziene uitgaven € 264.300 (€ 231.400 in 2018); voor de pastorieën is dit resp. € 17.800 en € 14.000. Energiekosten van de kerkgebouwen dalen met € 4.500.

Onderdeel : Onderhoud
Bij de kerkgebouwen neemt het onderhoud naar verwachting toe van € 175.400 tot € 216.900 (incl. pastorieën € 231.900); de verdeling over de gebouwen is als volgt:
        Bethel-complex                      € 73.100               Dorpskerk-complex              € 106.000
        Carnisse Haven                      € 37.800              Pastorieën                              €   15.000 
                                                       
Jaarlijkse toevoeging aan de Voorziening groot onderhoud gebouwen (VGOG) in periode van de Meerjarenbegroting Gebouwen (MJBG) t/m 2030
Vanaf 2017 is de werkwijze voor het vaststellen van de omvang van de jaarlijkse dotatie VGOG aangepast aan de ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van de gebouwen die op korte en middellange termijn worden verwacht. Aangenomen wordt dat kerkgebouw/pastorie van de Triomfatorkerk per 1-1-2019 is afgestoten. Het Bethelcomplex (BK) blijft daarentegen in elk geval nog een flink aantal jaren in gebruik. Voor BK vindt opbouw van de VGOG plaats op basis van de MJBG, en wel als volgt: de exploitatie wordt alleen belast voor het reguliere onderhoud, maar voor renovatie-onderhoud wordt geen verdere opbouw van de voorziening meer gedaan. Voor BK niet, en ook voor de Oude Pastorie beperken we ons bij de dotatie VGOG tot het reguliere onderhoud. Er is immers onvoldoende basis, zolang het toekomstig gebruik van dit pand niet vaststaat, ook hiervoor nog een toekomstige renovatie in te bouwen. Middelen die hiervoor eventueel t.z.t. nodig zijn zullen aan de algemene reserve kunnen worden onttrokken of komen uit vrijgekomen middelen uit de verkoop van de gebouwen. Deze dotatie VGOG (€ 96.300) in de Begroting 2019 is als volgt verdeeld over de verschillende gebouwen:
       Bethel-complex                       € 30.600               Dorpskerk-complex             € 35.500
       Carnisse Haven                      € 19.400               Pastorieën                               € 10.800

Samenvattend: in 2019 bestaan de onderhoudslasten uit:
  1. de toevoeging aan de VGOG die op basis van de MJBG nodig is (€ 96.300); deze behoort tot de exploitatielasten 2019
  2. de verwachte uitgaven in 2019 (€ 231.900) worden als volgt gefinancierd:
b.1  als onttrekking ten laste gebracht van de VGOG (51%);
b.2  € 45.200 uit onttrekking van de gevormde bestemmingsreserve gevormd uit eerder  ontvangen legaten en wijkactiviteiten (20%); hiervan betreft € 31.900 onderhoud dat gepland stond uit de VGOG te worden gefinancierd.
b.3  uit onttrekking van € 54.500 (23,5%) uit een nieuwe Doel-Reserve (“nieuwe inrichting Dorpskerk in verband met de samenvoeging van wijken”;
b.4  slechts € 13.000 (5,5%) wordt gedekt uit jaarinkomsten of blijft ongedekt
Lasten kerkelijke activiteiten
De lasten van kerkelijke activiteiten vertonen bijna een verdubbeling tot € 77.100, met name door de voorgenomen extra inzet (0,5 fte) in het jeugdwerk PGB-breed (kosten € 30.000; te financieren uit Doel-Reserve “opbouw jeugdwerk”).

Pastoraat
De eerste aanzet tot accentverlegging naar het pastoraat laat zich duidelijk aflezen in een forse stijging van de lasten met € 62.860 tot € 484.000 (+15%). Onveranderd blijft de capaciteit (4 fte) van de reguliere predikanten. Het grootste deel van de toename (€ 48.000) zit bij de categorie “overige predikanten (bijstand in het pastoraat) en kerkelijk werker”. Enerzijds structureel door verhoging van de capaciteit met 0,25 fte. Anderzijds wordt rekening gehouden met – indien noodzakelijk - gedeeltelijke tijdelijke vervanging van de zieke reguliere predikant door een extra bijstand in het pastoraat (0,3 fte). Van de toename wordt € 45.000 gefinancierd vanuit de in 2019 te vormen Doel-Reserve voor het pastoraat.

Kosten van Beheer en Administratie
Net als in 2017 is voor 2019 een post van € 10.000 ingecalculeerd ten behoeve van de activiteit “proces realisering gezond financieel meerjarenperspectief”. Dit is de belangrijkste oorzaak van de flinke stijging van de kosten in rubriek Beheer en Administratie (€ 45.350 t.o.v. € 31.300 begroot in 2018). Als een tweetal vacatures op korte termijn niet meer opnieuw door vrijwilligers worden ingevuld, leidt dit tot externe uitbesteding. Dit betreft de vrijwilligers-vacature voor de boekhouder (stelpost € 3.000) en een vacature voor een archivaris (stelpost € 2.000).

Overige baten en lasten
Onderdeel Klankbord
Tenslotte is, wegens het mogelijk niet meer kunnen vinden van een vrijwilliger voor de functie administrateur voor de bezorgingsadministratie van Klankbord, een extra bedrag opgenomen onder “de overige baten en lasten”. In een nieuwe werkwijze zou Klankbord – indien nodig - voortaan via briefpost moeten worden verspreid. Het begrote verschil tussen baten en lasten (tekort - € 1.400 bij het “oude” bezorgsysteem) zou bij externe bezorging stijgen tot - € 16.400.

Verplichtingen/bijdragen andere organen
Bij de verplichtingen aan andere PKN-organen worden nauwelijks veranderingen verwacht. Deze uitgaven voor het quotum (kerkrentmeesterlijk en solidariteitskas) zijn geraamd op € 43.800. Een deel hiervan wordt gedekt door de jaarlijkse “€ 10 bijdragen” aan de actie Solidariteitskas (€ 14.500) van gemeenteleden.

Voor alle vragen op financieel gebied van het CvK kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
Aad Boers (penningmeester: 010 - 5913849 ;
 
 
Tabel 1   Begroting 2019      
Totaal exploitatie BEGROOT BEGROOT WERKELIJK
  2019 2018 2017
Baten  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000
baten onroerende zaken 64,0 96,0 123,9
rentebaten 3,5 4,0 4,5
bijdragen levend geld 714,7 694,5 806,6
door te zenden collecten 2,5 2,5 2,9
subsidies en bijdragen 0,0 2,5 3,8
totaal baten 784,7 799,5 941,7
Lasten      
lasten gebouwen/inventaris 282,0 245,4 173,2
pastoraat 484,0 421,1 413,5
kerkelijke activiteiten 77,1 39,2 44,8
verplichtingen/bijdragen andere organen 44,5 44,0 46,3
salarissen 183,9 182,3 181,3
beheer, administratie en drukwerk 45,4 31,3 37,1
bankkosten 3,5 3,0 3,6
totaal lasten 1.120,4 966,4 899,8
Saldo overige Baten en Lasten      
toevoegingen aan voorzieningen -96,3 -94,4 -121,3
onttrekkingen aan voorzieningen 119,1 124,6 76,8
overige baten en lasten -13,4 2,0 7,1
       
Baten - Lasten -326,3 -134,8 4,5
Onttrekkingen aan:      
   diverse Doelreserves 132,0 0,0 0,0
   Reserve Dekking Exploitatie Tekort 2019-2025 179,8 0,0 0,0
Resultaat -14,6 -134,8 4,5
Resultaatverdeling      
Algemene Reserve 0,0 -71,3 -15,0
Wijkfonds Bethelkerk                     dotatie 0,0 0,5 0,0
Wijkfonds Bethelkerk                     onttrekking 0,0 0,9 -0,1
Wijkfonds Triomfatorkerk                dotatie 0,0 0,5 0,0
Wijkfonds Triomfatorkerk                onttrekking 0,0 0,0 -6,1
Wijkfonds Dorpskerk                      dotatie 13,0 13,0 0,0
Wijkfonds Dorpskerk                      onttrekking -7,8 -10,5 0,0
Wijkfonds Carnisse Haven              dotatie 9,0 4,0 9,5
Wijkfonds Carnisse Haven              onttrekking -5,4 0,0 -2,5
Legaten/schenkingen (geoormerkt)  dotatie 40,0 0,0 50,0
Legaten/schenkingen (geoormerkt)  onttrekking -63,3 -71,9 -31,4
totaal verdeeld Resultaat -14,6 -134,8 4,5 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.