Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Huidige coronamaatregelen Bethelkerk

Het dagelijks bestuur van de Wijkkerkenraad heeft kennis genomen van de aangescherpte Corona-maatregelen, die de Rijksoverheid met ingang van zondag 19 december 2021 heeft ingevoerd. Tot nader bericht zullen alle vieringen in de Bethelkerk besloten zijn en worden ze online uitgezonden via ons YouTube kanaal. Ook voor doordeweekse activiteiten geldt dat de Bethelkerk is gesloten.

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 16 januari 10:00 uur
Oecumenische viering voor de dienst van de Eenheid, voorgangers Pater Urbanus Kioke en ds. Marianne Moerland

Zondag 23 januari 10:00 uur
(her)bevestiging van ambtsdragers

Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 30 januari 10:00 uur
Ds. H.J. Ketelaar
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Als u de eredienst niet kunt bijwonen, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Terugblik
En toen ging het kerstfeest 2021 opeens niet door. Nou ja, niet door: gelukkig hebben we online toch met elkaar kerst kunnen vieren. Veel mensen hebben hun waardering uitgesproken voor de manier waarop er is ‘omgedacht’. Met name de kindernevendienst en de jonge gezinnen hebben zich heel creatief ingezet dat erg is gewaardeerd. En wat is het goed om op een heel nieuwe manier met elkaar verbonden te zijn via de BethelkerkApp. Het kinderkerstfeest kon jammer genoeg voor de tweede keer achter elkaar niet doorgaan en ook de Top-2000 dienst op 9 januari vond geen doorgang terwijl er al hard aan de voorbereidingen was gewerkt. Een teleurstelling, maar wat in het vat zit verzuurt niet: Wellicht komt er een mei- of juni-versie van deze Top-2000 editie. Ook de gespreksgroepen komen voorlopig niet bij elkaar en vergaderingen gaan zoveel mogelijk online maar we hopen toch snel weer, nadat er versoepelingen mogelijk zijn, bij elkaar te komen voor ontmoeting, gesprek en het nemen van beleidskeuzes. Ondertussen is een heel nieuw jaar begonnen: 2022. Dat we in het nieuwe jaar nieuwe mogelijkheden mogen ervaren om op creatieve manieren verbinding met elkaar en met God te ervaren.

Kerkdiensten (1) Oecumenische dienst op 16 januari
De oecumenische dienst die in de week van de Eenheid wordt gehouden op zondag 16 januari 2022 was gepland in de Augustinuskapel. Omdat men niet beschikt over apparatuur om de dienst te streamen en met het oog op de mogelijke verlenging van de lockdownmaatregelen heeft de voorbereidingscommissie gevraagd de dienst te mogen houden in de Bethelkerk en daar heeft het dagelijks bestuur van wijkkerkenraad mee ingestemd. De betreffende dienst is voorbereid door commissie oecumenische diensten en de voorgangers zijn dominee Marianne Moerland en pater Urbanus Kioko.

Kerkdiensten (2) Bevestiging ambtsdragers op 23 januari
Op zondag 23 januari verwelkomen we een aantal nieuwe ambtsdragers en we nemen afscheid van een aantal anderen. Voor de wijkkerkenraad voelt het als een overgangstijd: we willen verder gaan met een kleinere organisatie en de initiatieven die zijn ontstaan uit het waarderende gemeenteopbouwproject Ik zie je! Oog voor God en mensen’ verder uitwerken de komende tijd en tegelijk zijn er de uitdagingen van onder andere de corona maatregelen die vragen om flexibiliteit en geduld. Wat de dienst betreft, volgen we het alternatieve spoor van het oecumenische leesrooster en nemen we de draad van het Johannes-evangelie weer op. Dit betekent dat we tot eerste  paasdag op zondagmorgen in het Johannesevangelie lezen. Op 23 januari lezen we in Johannes 1:35-52 hoe de eerste leerlingen zijn geraakt door de woorden van Jezus en Hem volgen. ook klinken de beroemde woorden die Jezus tegen Simon Petrus zegt: Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten. Dat is Petrus, ‘rots’.

Kerkdiensten (3): We zitten niet stil
En ondertussen wordt er ook gewerkt aan vieringen die later dit jaar door zullen gaan, zoals een kerkdienst die wordt voorbereid door de  ZWO commissie waaraan Claude en Corina Mushikangondo van Stichting Khaki Fonds meewerken op 13 februari en de tweede editie van een oecumenische viering met statushouders en migranten (datum nog onbekend).

Gespreksgroepen
Zoals hierboven geschreven lassen we met de gespreksgroepen, waaronder de rouwgespreksgroep en de bijbelgespreksgroep, een pauze in totdat het weer mogelijk is om bij elkaar te komen. We hopen dat dit moment snel dichterbij komt!
Hartelijke groet!
ds. Henk-jan Ketelaar
 

Hartelijk dank voor de kerst- en nieuwjaarsgroeten!
Heel fijn en heel hartelijk dank voor de Kerst- en NJ-post die we ook dit jaar uit Barendrecht mochten ontvangen! En telkens merk ik tijdens mijn (voorzichtige) bezoekjes hoe dankbaar m.n. onze ouderen zijn voor alle blijken van aandacht en meeleven die ze via de post, mail, appjes en/of telefoon uit de gemeente ontvangen! En dan zijn er gelukkig nog de (gestreamde) kerkdiensten, waarin we ook in en met elkaar iets van het licht van de Eeuwige mogen zien/horen/ervaren.

Vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar wens ik u en jou ook met onderstaande mooie meditatieve woorden ‘Als je gelooft’:

Als je gelooft
Als je gelooft in de macht van een open hand;
als je gelooft, dat wat mensen vereent
belangrijker is dan wat verdeelt;
als onrecht dat anderen wordt aangedaan
je even boos maakt als wanneer dat jezelf betreft;
als je kritiek weet te accepteren zonder je te verdedigen
en er je profjt mee wenst te doen;
als je zomaar tijd hebt voor anderen;
als je gelooft dat verschillend zijn
rijkdom inhoudt en geen gevaar;
als een kind je nog kan ontwapenen;
als een vreemdeling nog als een broer voor je is;
als je je kunt inzetten voor onderdrukten
zonder de held uit te hangen:
ja, dan zal volgend jaar vrede brengen;
dan zal volgend jaar mooi zijn,
dan zal volgend jaar gezegend zijn,
en een heel jaar vol hoop zijn.


Ya Mutuale-Balume, West Afrika
Uit: ‘Bidden met de armen
 
ds. Jaap van Rootselaar
 
Vacature Vacature

De kerkenraad is al enige tijd op zoek naar een nieuwe ouderlingkerkrentmeester. De zoektocht naar een opvolg(st)er heeft tot nu toe geen resultaat gehad. Daarom brengen we deze vacature opnieuw onder uw aandacht. Misschien is het niet duidelijk wat het werk van een ouderling-kerkrentmeester inhoudt. Daarom onderstaande informatie.

Als ouderling-kerkrentmeester ben je medeverantwoordelijk voor het fnanciële beleid van in de eerste plaats onze wijkgemeente, en in de tweede plaats van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Dit betekent dit dat je lid bent van de Wijkraad Financiën en dat je regelmatig de vergadering van het college van kerkrentmeesters bezoekt.

Als lid van de Wijkraad Financiën/beheer ben je medeverantwoordelijk voor het voeren van de Aktie Kerkbalans en eventuele andere fnanciële acties. De wijkraad is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw. 
Daarnaast ben je lid van het dagelijks bestuur en de wijkkerkenraad. Je hoeft geen bijzondere fnanciële talenten te hebben voor deze taak.

In de werkgroep zitten twee kerkrentmeesters, Aad Kleine en Hans Hertog, die mede zorg dragen voor de jaarbegroting, budgetbewaking en het dagelijks beheer van het kerkgebouw.
Ben je geïnteresseerd in deze taak en/of wil je er nog wat meer over weten, neem dan contact op met Hans Hertog, e-mail:
hans@jhertog.nl, mob: 06-5432 6876.
 
 
Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum) Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum)

Het doel van de contactgroep is het bevorderen en onderhouden van contacten met en tussen gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht-centrum. 
lees meer »
 
Ook dat nog… Ook dat nog…

… Desmond Tutu in drie citaten
‘Goedheid is sterker dan slechtheid, liefde is sterker dan haat, licht is sterker dan duister, leven sterker dan dood. Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad’.
We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden’.
Laat mij zien waar Jezus heeft gezegd: heb uw naaste lief, uitgezonderd de homo’s. Ook zij zijn geschapen naar Zijn evenbeeld. Ik zou nooit een homofobe God aanbidden’.


Desmond Tutu, aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk, winnaar Nobelprijs voor de Vrede (1984), overleden op 26 december 2021 op 90-jarige leeftijd.
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email: dsketelaar@gmail.com
 
Welkom op vrijdagmorgen! Welkom op vrijdagmorgen!

Vanaf juli bent u op vrijdagmorgen weer van harte welkom in de Bethelkerk.
Eind 2019 zijn we begonnen met het openen van de Bethelkerk op vrijdagmorgen. Dit initiatief kwam voort uit onze gesprekken bij het project Waarderende Gemeente Opbouw. Een van de thema’s in dit project was:
Groeien in relatie tot anderen’. Met ‘anderen’ bedoelen we dan alle mensen in Barendrecht.
We hadden in maart 2020 net een mooie naam bedacht: De Aandachtschenkerij en … toen moesten we stoppen.
Gelukkig is er nu de mogelijkheid om weer te starten. Wel wordt de kofe/thee en aandacht nog op afstand geschonken, maar een begin is er!
De Aandachtschenkerij is elke vrijdag vanaf 2 juli van 9.30 tot 12.00 uur geopend in de jeugdzaal.
Ieder is van harte welkom.
Cobi Louws
Cees van den Berg
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Op 24 november vergaderde de wijkkerkenraad.
 
lees meer »
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
Sinds zondag 24 januari is de Bethelkerk App live. Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.
 
lees meer »
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
hansonderwater3@gmail.com

 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.