Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Huidige coronamaatregelen Bethelkerk

Met ingang van zondag 27 februari gelden er in de Bethelkerk geen beperkende maatregelen meer. Dit betekent dat de anderhalve meter-maatregel niet meer hoeft en dat ook het mondkapje niet meer verplicht is. Maar als u toch liever het mondkapje op wilt blijven houden is dat natuurlijk geen enkel probleem.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) merkt op dat afstand houden en een mondkapje dragen, ook als het niet meer overal hoeft, wel degelijk verstandig blijft. Verder merken zij op dat de basismaatregelen nog wel gehandhaafd blijven, zoals handen wassen, goed ventileren en in je elleboog hoesten en niesen.

Het Dagelijks Bestuur van Wijkgemeente Bethelkerk heeft besloten dat voor de twee middenvakken en het vak aan de kant van de grote parkeerplaats een vrije zitplaatskeuze geldt. Voor diegenen die graag toch liever nog wat afstand willen blijven houden is het vak aan de Barendrechtsewegzijde gereserveerd.

Ook het koffiedrinken na de dienst is weer opgestart.

Tenslotte: De voorzitter van de Generale Synode merkt op dat hij hoopt en bidt dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven. 

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 19 juni 09:30 uur
Ds. E.G. Matser uit Zwijndrecht

Zondag 26 juni 09:30 uur
Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 3 juli 09:30 uur
Ds. H.J. Ketelaar
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Als u de eredienst niet kunt bijwonen, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Kerkdiensten (1) 26 juni: Tienertalkdienst en bevestiging dhr. Mees Hoogerwerf als ouderling-kerkrentmeester
Op zondag 26 juni is er een themadienst die mede wordt georganiseerd door de tieners van de “TienerTalk”. Thema: Handen uit de mouwen!’ U weet vast nog wel dat ze indertijd ons als gemeente hebben uitgedaagd om aan te geven wat wij kunnen betekenen voor de gemeente en ze gaven zelf ook aan op welke manier zij hun bijdrage kunnen leveren. De handen gaan uit de mouwen! Er is een omgekeerde collecte en ook De knuffel van de week. We zingen uit liedboek, maar ook klinkt muziek van Nick&Simon en staan stil wat Snelle ons te zeggen heeft in het nummer ‘In mijn bloed’.
De handen gaan ook letterlijk uit de mouwen: We zijn als kerkenraad verheugd dat dhr. Mees Hoogerwerf heeft  aangegeven dat hij ouderling-kerkrentmeester wil worden. In deze dienst, zo vlak voor mijn afscheid, zal hij worden bevestigd. Een vreugdevolle dienst dus!


Kerkdiensten (2) 3 juli: Afscheidsdienst
En op zondag 3 juli is het dan zover dat ik afscheid van u als gemeente neem. Het zal op verschillende manieren mogelijk zijn om elkaar de hand te schudden/op gepaste afstand afscheid te nemen. Zelf wil ik het maar eenvoudig houden maar ik besef ook dat ik dat niet helemaal in de hand heb. Met de lezing volgen we het leesrooster deze zondag. In Lukas 10: 1 - 9 worden de leerlingen uitgezonden om zonder bezit op weg te gaan en het evangelie te verkondigen. Het doet mij denken aan het verhaal over monniken uit Ierland die zonder zeil en zonder roeispanen in een boot stapten en zich overgaven aan waar God door de elementen ze heen zou brengen. Kunnen wij ook zoveel vertrouwen hebben of geldt bij ons meer de spreuk die is te lezen bij de Deltawerken in Zeeland: Hier waken over het tij, de maan, de wind en wij.

Gespreksgroepen
Op 24 juni borrelen we met de “iBelieve” groep. Ik zie er naar uit!

Bedankt!
Wat hebben we het als gezin goed gehad in Barendrecht de afgelopen achttien jaar. De kinderen zijn hier opgegroeid en (deels) uitgevlogen. Talloze vriendschappen en contacten zijn ontstaan en als predikant heb ik veel goeds mogen ervaren en verder mogen groeien. We blijven als gezin voor een deel aan de regio verbonden via het hier blijven wonen van een deel van de kinderen en het werk van Karin maar tegelijk nemen we ook echt afscheid. Voor de wijkgemeente hoop ik dat er snel een enthousiaste collega wordt gevonden. En ik wens jullie ook mooie voorbereidingen toe voor het honderdjarige jubileum van de Bethelkerk straks. In de vacaturetijd zal menigeen een stapje extra zetten want kerkzijn doe je met elkaar, zeker tijdens een predikantsvacature. Dat het ook energie geeft en nieuwe betrokkenheid; daar mogen we op hopen en om bidden. Dinsdag na de afscheidsdienst komt de frma den Otter voorrijden om de verhuisdozen in te pakken en dan is voor ons gezin de periode Barendrecht voorbij.
Vanaf deze plaats wil ik/willen wij iedereen hartelijk danken voor al het goede dat we als gezin hebben mogen ervaren. De Geestkracht van God toegewenst en het ga u allen goed!
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
 
Al met al
Na Pinksteren en ‘Trinitatis’ (zondag van de Drie-eenheid) breekt op de kerkelijke kalender de lange, groene Zomertijd aan: groen de kleur van groei en daarmee van hoop en verwachting, namelijk dat er een nieuwe wereld komen zal waarin God bij zijn mensen zal zijn en iedereen in vrede en recht zal mogen wonen. We blijven er op hopen en van zingen bijvoorbeeld met het schitterende lied van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ (uit ‘Zangen voor Zoeken en Zien’ nr 411, zie hieronder).
Ja we zingen en bidden erom dwars tegen alle oorlog en onrecht in, wetend, gelovend, hopend, liefhebbend: in die ene Man van Nazaret is niets zo sterk gebleken als de kracht van allesgevende Liefde…

 
Een hartelijke zomergroet,
ds. Jaap van Rootselaar
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt
voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol

en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt
voor allen.

 
 
Ook dat nog… Ook dat nog…

.. als een onuitsprekelijk geheim zullen zij vernemen wie Hij is
Als een onbekende en naamloze komt Hij tot ons, zoals Hij aan de oever van het meer toekwam op de mannen die niet wisten wie Hij was. Hij zegt dezelfde woorden: Volg mij! en stelt ons voor de taak, die Hij in onze tijd moet volbrengen. Hij gebiedt, en aan degenen die Hem gehoorzamen, wijzen en onwijzen, zal Hij zich openbaren in wat zij in Zijn gemeenschap aan vrede, werken, strijden en lijden mogen ervaren, en als een onuitsprekelijk geheim zullen zij vernemen wie Hij is

Albert Schweitzer, Geschichte der Leben Jesu Forschung, pg. 630

 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email: dsketelaar@gmail.com
 
Gemeentevergadering Gemeentevergadering

In de gemeentevergadering van 12 juni werd de definitieve profielschets van de te beroepen predikant en de definitieve profielschets van de Wijkgemeente Bethelkerk vastgesteld.

Profielschets predikant     Profielschets wijkgemeente
 
 
Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum) Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum)

Het doel van de contactgroep is het bevorderen en onderhouden van contacten met en tussen gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht-centrum. 
lees meer »
 
Welkom op vrijdagmorgen! Welkom op vrijdagmorgen!

Vanaf juli bent u op vrijdagmorgen weer van harte welkom in de Bethelkerk.
Eind 2019 zijn we begonnen met het openen van de Bethelkerk op vrijdagmorgen. Dit initiatief kwam voort uit onze gesprekken bij het project Waarderende Gemeente Opbouw. Een van de thema’s in dit project was:
Groeien in relatie tot anderen’. Met ‘anderen’ bedoelen we dan alle mensen in Barendrecht.
We hadden in maart 2020 net een mooie naam bedacht: De Aandachtschenkerij en … toen moesten we stoppen.
Gelukkig is er nu de mogelijkheid om weer te starten.
De Aandachtschenkerij is elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur geopend in de jeugdzaal.
Ieder is van harte welkom.
Cobi Louws
Cees van den Berg

Groeien in relatie met God…
Dat willen we eigenlijk allemaal, denk ik zo. De vraag is alleen, hoe doe je dat?
 
lees meer »
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Op 18 mei vergaderde de wijkkerkenraad.
 
lees meer »
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
De Bethelkerk App is live!
Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.

 
lees meer »
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
hansonderwater3@gmail.com

 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.